Regulamin

Kredyt 4 Y0U Sp. z o.o. udostępnia :

Regulamin Świadczenia Usług (zwany dalej „Regulaminem”)

 

A. Postanowienia ogólne

 
I. Usługodawcą świadczącym usługi na portalu pod nazwą: „ Kredyt 4 You.pl” ( zwanym dalej „portalem”) jest Kredyt 4 You Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-496), przy ul. Sosnowieckiej 45, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy IIIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305757.

 
II. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm./, a także obowiązujące przepisy regulujące ochronę konsumentów i ochronę danych osobowych.

 

 

III. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią zarazem wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i są wiążące zarówno dla Kredyt 4 You Sp. z o.o. jak i dla Usługobiorców (zwanych dalej „Internautami”), którzy korzystają z usług świadczonych elektronicznie na niniejszym portalu.
 
IV. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z portalu oraz zwierania umów elektronicznego świadczenia marketingu usług kredytowych na rzecz Usługobiorców przez Spółkę Kredyt 4 You Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną też dalej „Spółką”), w tym w szczególności warunki tych umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem tych usług.

 
V. Regulamin zostaje podany do wiadomości Internatów przez zamieszczenie jego treści na stałe na portalu internetowym pod nazwą „Kredyt 4 You”, na którym świadczone są, objęte tym Regulaminem, usługi. Forma udostępnienia Regulaminu zapewnia Internatom możliwość jego pobrania, utrwalenia oraz wydrukowania.

 
VI. Kredyt 4 You Sp. z o.o , na podstawie zawartych umów, jest partnerem wielu instytucji udzielających kredytów.

 
VII. Źródłem informacji o ofertach kredytowych, które stanowią podstawę świadczenia usług,  są wiadomości przekazywane na portal   bezpośrednio przez banki, jak też informacje rozpowszechniane do publicznej wiadomości przez banki w różnych publikatorach.

 

 
 

B. Przedmiot , rodzaj, warunki  i forma świadczonych usług

 
VIII. Świadczone usługi stanowią  marketing usług kredytowych i polegają na zamieszczaniu na portalu i udostępnianiu Internautom bieżących, aktualnych informacji o ofertach kredytowych banków i pośredników kredytowych , a także przedstawianiu porównania warunków tych ofert w automatycznej porównywarce. Kryteria porównywania ofert kredytowych zostały opracowane przez Spółkę w oparciu o informacje pochodzące od banków, nie zawierają stosowanych przez banki zindywidualizowanych warunków kredytowych.

 
IX.  Ponadto portal udostępnia Internautom narzędzia pozwalające na prezentację orientacyjnej symulacji warunków udzielania i spłaty kredytów. Informacje udostępniane Internautom przy użyciu zamieszczonego na portalu kalkulatora zdolności kredytowej  oraz kalkulatora wysokości rat kredytu mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 
X.  Portal kieruje także Internautów zainteresowanych uzyskaniem kredytu bezpośrednio na strony internetowe banków.

 
XI.  Wykonywane usługi nie stanowią usług doradztwa finansowego i mają charakter wyłącznie orientacyjnej informacji o ofertach kredytowych. Nie stanowią w żadnym razie ofert zawarcia umowy kredytowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 
XII. Kredyt 4 You Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych do wiadomości Spółki oraz publicznie rozpowszechnianych przez banki, które posłużyły do  wykonania usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

 
XIII.  Wobec faktu, że decyzje kredytowe podejmowane są wyłącznie przez Internautów, Spółka w żadnym razie nie może ponosić odpowiedzialności za  nietrafność tych decyzji i powstałe wskutek tego szkody.

 
XIV. Wykonanie usług odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

 
XV.  Niezbędne wymagania techniczne konieczne do korzystania z usług to: posiadanie terminalu z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej
 
XVI. Spółka nie odpowiada za niewłaściwe technicznie działanie portalu lub  transmisję danych z portalu, uszkodzenia i opóźnienia w transmisji powstałe wskutek okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

 
XVII. Usługi na rzecz Internatów świadczone są nieodpłatnie.

 

 

C.   Tryb zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług objętych Regulaminem

 

XVIII. Korzystanie z informacji, porównywarki i kalkulatora zamieszczonych na portalu nie wymaga formalnego zawarcia umowy i może odbywać się anonimowo.

XIX. Zawarcia umowy z Kredyt 4 You Sp. zo.o. wymaga natomiast subskrypcja newslettera zawierającego związane z profilem portalu najnowsze informacje  handlowe , jak również załogowanie się przez Internautę w celu zamieszczenia i przechowywania na portalu w przeznaczonej do tego „zakładce”  danych osobowych oraz innych informacji wymaganych we wnioskach kredytowych dla ułatwienia składania wniosków o kredyt do poszczególnych banków.

XX.  Do zawarcia umowy o świadczenie usług, o których mowa w pkt. XIX niniejszego Regulaminu, pomiędzy Kredyt 4 You Sp. z o.o. i Internautą dochodzi przez wypełnienie przez Internautę danych identyfikujących jego tożsamość w zamieszczonym na portalu formularzu danych osobowych, który stanowi zarazem oświadczenie woli Internaty w przedmiocie zawarcia umowy z Kredyt 4You Sp. z o.o. o świadczenie usług. Umowę poczytuje się za zawartą z chwilą wpływu na portal wypełnionego przez Internautę formularza. Do zawarcia umowy w tym trybie dochodzić będzie wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody/zamówienia przez Internatów dostarczania newslettera oraz zamieszczania przez Internatów na portalu swoich danych osobowych w przeznaczonej do tego celu zakładce.

 

XXI. Internauci odwiedzający portal, którzy chcą korzystać z pełnego zakresu świadczonych na nim usług, a tym samym być Usługobiorcami, winni  wskazać w formularzu danych osobowych, o którym mowa w pkt XX Regulaminu,  następujące dane osobowe (pola oznaczone * nieobowiązkowe) :

 

           - nazwiska i imienia,

           - numeru telefonu,

           - adresu elektronicznego

           - *numeru ewidencyjnego PESEL,

           - *adresu pobytu stałego lub adresu dla korespondencji.

 

XXII. Rozwiązanie umowy dokonuje się przez złożenie przez Internautę oświadczenia w tym przedmiocie na zamieszczonym na portalu formularzu rezygnacji z usług portalu.

 

XXIII. Internauta ma również prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku nieotrzymania niniejszego Regulaminu, termin odstąpienia od umowy zostaje przedłużony do 3 miesięcy.

 

XXIV. Rozwiązanie umowy przez Internautę ma ten skutek, że wskazane przez niego dane osobowe zostają trwale usunięte ze zbiorów Spółki oraz ze zbiorów banków, do których zostały one przekazane przez Spółkę lub za jej pośrednictwem w ramach realizacji umowy. Spółka nie odpowiada za dane osobowe przekazane przez Internautę bezpośrednio bankom.

 

 

 

D. Ochrona danych osobowych

 

XXV.  Spółka, będąc administratorem danych osobowych pozyskanych od Internautów w związku z realizacją  usług, zapewnia ochronę tych danych przewidzianą ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./oraz przetwarzanie ich zgodnie z wymogami tej ustawy.

 

XXVI. Dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed dostępem osób trzecich są one gromadzone na odrębnym kanale i szyfrowane.

 

XXVII.  Internauta przyjmuje do akceptującej wiadomości fakt, że Kredyt 4 You Sp. z o.o.  oraz instytucja finansowa (bank) działająca we współpracy ze Spółką / na jej zlecenie może przetwarzać dane osobowe wymienione w pkt. XXI, a udostępnione Spółce zgodnie z niniejszym Regulaminem, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umowy, jak też dokonania z tego tytułu rozliczeń z kontrahentami Spółki oraz dochodzenia roszczeń. W przypadku gdy Internauta wyraził stosowną zgodę,  zakres przetwarzania danych może być rozszerzony o cele statystyczne, marketingowe, reklamowe, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług.

 

XXVIII.  Internauta składając formularz danych osobowych wyraża w jego treści zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt XX Regulaminu dla celów tamże wymienionych, a także fakultatywnie w zakresie niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług.

 

XXIX.  Internaucie służy prawo dostępu do jego danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.

 

 

 
E. Prawa autorskie

 

XXX.  Kredyt  4 You Sp. z o.o. służą prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm./ do całego projektu zamieszczonego na portalu, a to: do zbioru, układu, treści oraz formy prezentacji wszystkich treści zamieszczanych na niniejszym portalu, w tym także wszelkich materiałów słownych, graficznych, a także narzędzi oprogramowania i rozwiązań technicznych.

 

XXXI. Wszelkie informacje i treści  zamieszczone na portalu, a także wszystkie utwory stanowiące przedmiot prawa autorskiego mogą być wykorzystywane przez Internatów wyłącznie do użytku osobistego, zgodnego z przeznaczeniem do jakiego zostały na portalu zamieszczone.

 

XXXII. Wykorzystywanie utworów opisanych w pkt XXIX i pkt XXX Regulaminu do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Spółki, stanowi naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych Spółki w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. W tym w szczególności naruszeniem praw autorskich skutkującym obowiązkiem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki jest : wykorzystywanie utworów dla celów komercyjnych, kopiowanie, transmisja, wysyłanie, emitowanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie i postaci osobom trzecim, zapisywanie na dyskach i innych nośnikach informacji, rozpowszechnianie, publikowanie w jakiejkolwiek formie w całości lub fragmentach,  opracowywanie i inne niedozwolone korzystanie z tych utworów.

 

XXXIII. Tak samo stosownej ochronie prawnej podlegają wszystkie zamieszczone na portalu znaki towarowe, logo firm, hasła reklamowe.

 

XXXIV. Zakazane jest dostarczanie i zamieszczanie na portalu przez Internatów treści o charakterze bezprawnym. Treści tego rodzaju będą natychmiast usuwane.

 

 

F. Tryb reklamacyjny

 

XXXV.Reklamacje co do niezgodności wykonanej usługi z umową lub co do niewłaściwego wykonania usługi przez Kredyt 4 Yoy Sp. z o.o.Internauta winien złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@kredyt4you.pl

 

XXXVI. Internauta traci uprawnienia wynikające z reklamacji jeśli o ujawnionym fakcie niewłaściwego wykonania usługi nie powiadomi Kredyt 4 You Sp. z o.o. niezwłocznie po jego ujawnieniu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od daty jej wykonania. Zawiadomienie reklamacyjne, dla swej ważności, musi być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres Kredyt 4 You Sp. z o.o.

 

XXXVII. Kredyt 4 You sp z o.o. w terminie 14 dni  od otrzymania reklamacji ma obowiązek ustosunkować się do niej w formie pisemnej za pośrednictwem e-mail na adres wskazany przez Internautę. W braku odpowiedzi na reklamację w tym terminie, reklamacje uważać się będzie za uzasadnioną.

 

G. Postanowienia końcowe

 

XXXVIII.  Postanowienia Regulaminu obowiązują począwszy od dnia 25/06/2010

 

XXXIX. Dokonana przez Spółkę zmiana treści Regulaminu, jest obowiązujaca po podaniu jej do wiadomości na portalu. Internauta nie akceptujący takiej  zmiany ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, o czym ma obowiązek zawiadomić Spółkę składając oświadczenie w tym przedmiocie na portalu.

 

Zarząd Kredyt 4 You Sp. z o.o.


Informacje adresowe :

Kredyt 4 You sp. z o.o. Tel 504 170 383, e-mail: biuro@kredyt4you.pl

Kursy średnie NBP

tabela kursów z dnia
22-01-2018

wykresy okresowe
tydzień

waluta wartość zmiana
CHF 3,5472 0.29%
EUR 4,1696 0.13%
USD 3,4036 0.12%
GBP 4,7304 0.01%
  » więcej walut

Stopy procentowe:
referencyjna
3,75 (od 2009-03-26)

lombardowa
5,25 (od 2009-03-26)

depozytowa
2,25 (od 2009-03-26)

redyskonta weksli
4,00 (od 2009-03-26)


Strona główna | Pożyczka hipoteczna| Regulamin| Zalety serwisu| Oferta| O nas| Kontakt | Kredyty gotówkowe | Kredyty hipoteczne | Kredyty samochodowe | Karty kredytowe | Pozostałe artykuły

2009 Kredyt4you Spółka z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje regulaminu.
Wszystkie zamieszczone na niniejszym portalu treści dotyczące warunków udzielania kredytów stanowią informację handlową w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm./ Podmioty, na których zlecenie informacje handlowe są rozpowszechniane to współpracujące z portalem banki i inne instytucje finansowe (każda informacja handlowa jest na portalu jednoznacznie przyporządkowana do banku stanowiącego źródło tej informacji). Kredyt 4 You Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na portalu kredyt4you.pl informacji handlowych pozyskanych od współpracujących instytucji finansowych (w tym znajdujących się na podstronach portalu należących do współpracujących instytucji finansowych)